SOUTĚŽ ORGANIZUJÍ
COMPETITION ORGANIZED


[wpcol_1half id=““ class=““ style=““]
Česká Republika, Kopřivnice
Beskyd Model Kit Show
www.kitshow.cz

Slovenská Republika, Poprad
Plastic Session
www.ipms-kpm-tatranskiorli.eu

Maďarsko, Mosonmagyaróvár
Moson Model Show
www.mosonshow.hu

Polsko, Bytom
Festiwal Modeli Plastikowych w Bytomiu
modele-bytom.ovh.org
[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=““ class=““ style=““]
Czech Republik, Kopřivnice
Beskyd Model Kit Show
www.kitshow.cz

Slovak Republik, Poprad
Plastic Session
www.ipms-kpm-tatranskiorli.eu

Hungary, Mosonmagyaróvár
Moson Model Show
www.mosonshow.hu

Poland, Bytom
Festiwal Modeli Plastikowych w Bytomiu
modele-bytom.ovh.org
[/wpcol_1half_end]

IDEA A CÍL SOUTĚŽE
IDEA AND OBJECTIVE OF THE COMPETITION

[wpcol_1half id=““ class=““ style=““]

Jde o nový typ modelářské soutěže, která je vyhlašována společně několika členskými státy Evropské Unie, které jsou zastoupeny modelářskými kluby těchto zemí.
Soutěž symbolizuje myšlenku integrace a mezinárodní spolupráce i v oblasti aktivního využití volného času mládeže i dospělých. Vychází z mnohaletých zkušeností v pořádání velkých modelářských soutěží a výstav, kterých se pravidelně zúčastňují modeláři i veřejnost z řady zemí Evropy.
Tato nová soutěž si klade za cíl založit tradici v mezinárodní spolupráci při organizování modelářských soutěží a výstav. Chceme tak podpořit jak spolupráci, tak přirozenou soutěživost mezi národy sjednocené Evropy.

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=““ class=““ style=““]

It is a new kind of modellers competition which is announced together by number of members of the European Union which are represented by modellers clubs of these countries.
The competition stands for the idea of integration and international cooperation also in the area of active leisure time of adults and youth. It comes from the history of many year´s standing experience in organizing big modellers competitions in which modellers and public from many countries have participated.
The objective of the new competition is to become a collective international cooperation in organizing international collective events.

[/wpcol_1half_end]

STATUT SOUTĚŽE
STATUT OF THE COMPETITION

[wpcol_1half id=““ class=““ style=““]

Soutěž je otevřena pro všechny bez rozdílu státní příslušnosti.

Soutěž bude vždy garantována pořadatelským modelářským klubem či kluby reprezentujících příslušnou vyhlašovatelskou zemi. Počet vyhlašovatelských zemí není uzavřen a je možné rozšíření o další členské země EU. Rovněž je možná změna modelářského klubu v každé vyhlašovatelské zemi.

Počet soutěžních kategorií není omezen. Na základě dohody všech vyhlašovatelských zemí je možné soutěž rozšířit o další soutěžní kategorie.

Hodnocení modelů v soutěži provádí mezinárodní komise složená modelářů z každé vyhlašovatelské země. Každá země má na hodnocení stejný počet hlasů.

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=““ class=““ style=““]

The competition is open for everyone without exception of nationality.

The competition will always be guaranteed by the organizing modellers club or clubs representing the announcing country. The number of announcing countries is not closed and it is possible to add other member countries of EU. Also the change of representing club in each announcing country is possible.

The number of competition categories is not limited either and in next years it should be possible to agree on additional categories.

The evaluation of modells in the competition is provided by the international commission created by experienced modellers from each announcing country. Every country has the same number of votes.

[/wpcol_1half_end]

HLAVNÍ POHÁRY
THE MAINS CUPS

[wpcol_1half id=““ class=““ style=““]

Každou soutěžní kategorii symbolizuje hlavní pohár, který má celkovou výšku cca 60cm a je označen symbolem EU (12 hvězd v modrém poli ) a názvem označujícím příslušnou kategorii.

Hlavní poháry se vítězům nepředávají do trvalého držení, jsou ale zastoupeny národními poháry, které vítězům zůstanou natrvalo. Jména vítězů v každé soutěži budou vždy umístěna na hlavních pohárech.

Hlavní poháry zůstávají v majetku toho organizátora, který je na své náklady pořídil. Musí však zajistit, aby na každou pořádanou národní soutěž byly hlavní poháry dovezeny a vystaveny.

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=““ class=““ style=““]

Each competition category is symbolized by the main cup which is 60 cm tall and marked by EU symbol (12 stars in the blue field) and by the name of the category.

The main cups are not given to winner permanently but they are replaced by the national cups which will be given to winners permanently. Names of the winners will be regularly placed on the Main cups.

The Main cups remain the holding of the organizer of the organizer who bought it on his own cost. It has to be arranged that the Main cups must be taken and shown at each national competition.

[/wpcol_1half_end]

NÁRODNÍ POHÁRY
THE NATIONAL CUPS

[wpcol_1half id=““ class=““ style=““]

Národní poháry EU mají celkovou výšku cca 30 cm a budou vždy označeny symbolem EU (12 hvězd v modrém poli) a národním znakem pořádající země. Ostatní označení nejsou závazná. Pořízení těchto pohárů zajišťuje pořadatel z vyhlašovatelské země a tyto poháry se předávají na trvalo do držení vítězům.

Každá vyhlašovatelská země může jedenkrát za rok uspořádat vlastní národní soutěž a udělit národní pohár EU se znakem své země. Není podmínkou, aby soutěž byla organizována vždy stejným pořadatelským modelářským klubem.

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=““ class=““ style=““]

The height of the national EU cups is 30 cm and they will always be marked with EU sign (12 stars in the blue field) and with the national symbol of the organizing country. Other marks are not obligatory. Buying of these cups is provided by the organizing country and the cups are given permanently to winners.

In each announcing country it is possible to make once a year national cup competition and to give the national EU cup with the sign of the country. It is not necessary that the competition is organized always by the same modellers club.

[/wpcol_1half_end]